HALLOWEEN SENTENCES


THE PRINCES PRANCES TO THE SIDEWALK